فروتر

( فَروتَر )
{ فَرو (و مجہول) + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کمتر، نسبۃً پست یا حقیر۔