فروتن

( فَروتَن )
{ فَرو (و مجہول) + تَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عاجز، خاکسار، متواضح۔