فضیلت مآبی

( فَضِیلَت مَآبی )
{ فَضی + لَت + ما (ا بشکل مد) + بی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑا بزرگ یا عالم و فاضل ہونا۔