ثلثین

( ثُلْثَین )
{ ثُل + ثَین (ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو تہائی۔