سونا سونا

( سُونا سُونا )
{ سُو + نا + سُو + نا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خالی خالی، ویران، اجاڑ۔