سینہ فگار

( سِینَہ فِگار )
{ سی + نَہ + فِگار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سینہ افگار، غمگین، رنجیدہ، دکھی، (مجازاً) عاشق۔