سیم بر

( سِیم بَر )
{ سِیم + بَر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سیم اندام، گورا چٹا، خوبصورت؛ (کنایۃً) معشوق، محبوب۔