سن و سال

( سِن و سال )
{ سِنو (و مجہول) + سال }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - عمر، سن۔