سنگار دانی

( سِنْگار دانی )
{ سِن (ن غنہ) + گار + دا + نی }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - چھوٹا سنگار دان۔