سوال بند

( سَوال بَنْد )
{ سَوال + بَنْد }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - سوالنامہ، استفسارات، سوالات۔