ناعقلی

( ناعَقْلی )
{ نا + عَق + لی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے عقلی، نادانی، ناسمجھی، بدعقلی۔