نبختا

( نِبَخْتا )
{ نِبَخ + تا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب، کم بخت، (تحقیراً) موا، نگوڑا۔