نثارا

( نِثارا )
{ نِثا + را }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قربان، نچھاور۔