گای[1]

( گای[1] )
{ گا + او (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات