گای خوردہ

( گای خورْدَہ )
{ گا + او (و مجہول) + خُر (و معدولہ) + دَہ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مویشیوں کا خوردہ یعنی حساب کتاب برابر، نیست و نابود، تباہ۔