گردش لیل و نہار

( گَرْدِشِ لَیل و نَہار )
{ گَر + دشے + لَے (ی لین) + لو (و مجہول) + نَہار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گردش ایام، (کنایۃً) آفت و مصیبت، پریشانی، خرابی قسمت۔