گریس فل

( گِریس فُل )
{ گِریس (کسرہ گ مجہول، ی مجہول) + فُل }
( انگریزی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین و رعنا، خوش وضع، خوش ادا، سجیلا | سجیلی۔