کلاں چال

( کَلاں چال )
{ کَلاں + چال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ہوشیار، چابکدست۔