کلاں کار

( کَلاں کار )
{ کَلاں + کار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ہوشیار، چابکدست۔