کلیش

( کَلیش )
{ کَلیش (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دکھ درد، رنج و غم، مصیبت، تکلیف۔