کمبختی

( کَمْبَخْتی )
{ کَم + بَخ + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بدقسمت ہونا، بدنصیبی، بدقسمتی، محرومی، نحوست۔