ضبط بالعکس

( ضَبْطِ بالْعَکْس )
{ ضَب + طے + بِل (ا غیر ملفوظ) + عَکْس }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جوابی روک یا بندش۔