ضوباری

( ضَوباری )
{ ضَو (و لین) + با + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ضو افشانی، ضیا باری، روشنی پھیلانا، چمک دمک۔