ضیا پاشی

( ضِیا پاشی )
{ ضِیا + پا + شی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ضیا باری، ضو افشانی۔