نرآس

( نرآس )
{ نر + آس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نراس، مایوس۔