گندہ بو

( گَنْدَہ بُو )
{ گَن + دَہ + بُو }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدبودار۔