کون و فساد

( کَون و فَساد )
{ کَو (و لین) + نو (و مجہول) + فَساد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تعمیر و تخریب، بنای بگاڑ، تغیر و تبدل،۔ سیستی و نیستی، پست و بود، موجود ہونا اور تباہ ہو جانا۔