کڑی بولی

( کَڑی بولی )
{ کَڑی + بو (و مجہول) + لی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ثقیل زبان، مشکل زبان، سخت زبان، تلخ گفتگو۔