نر دئی پن

( نِر دَئی پَن )
{ نِر + دَئی + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے رحمی، سنگدلی، ظلم۔