نراسا

( نِراسا )
{ نِرا + سا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نا امید، مایوس۔