نر بندھن

( نِر بَنْدَھن )
{ نِر + بَن + دَھن }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے قید، بے روک، آزاد، سبک دوش۔