نربلائی

( نِربَلائی )
{ نِر + بَلا + ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کمزوری، ناطاقتی، ضعف، ناتوانی۔