گول مرچ

( گول مِرْچ )
{ گول (و مجہول) + مِرْچ }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - سیاہ مرچ، سفید، مرچ، دکنی مرچ۔