گون[2]

( گون[2] )
{ گون (و مجہول) }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - معاون، مددگار نیز بزرگ۔