گوہر باری

( گَوہَر باری )
{ گَو (و لین) + ہَر + با + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موتی بکھیرنا، موتی برسانا، (کنایۃً) خوش بیانی، خوش الحانی، تعریف و توصیف۔