گوہر دار

( گَوہَر دار )
{ گَو (ولین) + ہَر + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - آب دار، چمک دار، موتی والا، موتیوں سے مزین۔