گوہر مراد

( گَوہَر مُراد )
{ گَو (ولین) + ہَر + مُراد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (کنایۃً) دل کی مراد، اہم خواہش، در مقصود۔