گوہر یک دانہ

( گَوہَرِ یَک دانَہ )
{ گَو (ولین) + ہَرے + یَک + دا + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - در یکتا، بیش قیمت موتی، نایاب گواہر۔