قزل

( قِزِل )
{ قِزِل }
( ترکی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سرخ، لال۔