گھلا ملا

( گُھلا مِلا )
{ گُھلا + مِلا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے تکلف، یک جان۔