نرگ گامی

( نَرَگ گامی )
{ نَرَگ + گا + می }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دوزخی، جہنم۔