نرم و نازک

( نَرْم و نازُک )
{ نَر + مو (و مجہول) نا + زُک }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سہل، آسان، (مجازاً) پیار بھرا (کلام بات وغیرہ)۔