نروگی پن

( نِروگی پَن )
{ نِرو (و مجہول) + گی + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بیماری سے بچای، تندرستی، صحت۔