نزہت بخش

( نُزْہَت بَخْش )
{ نُز + ہَت + بَخْش }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فرحت بخش، تازگی بخش، سرسبز، فرحت و انبساط بخشنے والا۔