نشۂ نخوت

( نَشَّۂِ نَخْوَت )
{ نَش + شَہ + اے + نَخ + وَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مراد، غرور، گھمنڈ، تکبر، خودبینی۔