نصبی

( نَصْبی )
{ نَص + بی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اساسی، اصلی، بنیادی۔