نصرت و غلبہ

( نُصْرَت و غَلْبَہ )
{ نُص + رَتو (و مجہول) + غَل + بَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فتح مندی، کامیابی اور برتری۔