نصفتی مجراداشت

( نِصْفَتی مُجْراداشَت )
{ نِص + فَتی + مُج + را + داشْت }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قانونی مجراداشت یا مجرا دہی۔