گھیر پھیر

( گھیر پھیر )
{ گھیر (ی مجہول) + پھیر (ی مجہول) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - وسعت، پھیلای۔