گہر باری

( گُہَر باری )
{ گُہَر + با + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - موتی برسانا، گہرافشانی۔